วันพุธ, 17 เมษายน 2567

การอธิบายกฎในการแข่งขันมวย

06 ม.ค. 2024
93

การอธิบายกฎในการแข่งขันมวย

การอธิบายกฎในการแข่งขันมวย

มวยไทยเป็นกีฬาประจําชาติที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน มีกฎกติกาและจารีตประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ เพื่อความยุติธรรมและความปลอดภัยของนักมวย สมาคมมวยไทยอาชีพแห่งประเทศไทยจึงได้กําหนดกฎกติกาในการแข่งขันมวยไทยอย่างเป็นทางการ ดังนี้

ประการแรก การแข่งขันมวยไทยจะต้องมีกรรมการตัดสินอย่างน้อย 3 คน แบ่งเป็นกรรมการผู้ตัดสิน 1 คน และกรรมการข้าง 2 คน กรรมการต้องตัดสินอย่างเป็นธรรม ไม่ลําเอียงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หากกรรมการคนใดมีส่วนได้เสียกับนักมวย จะต้องถอนตัวออกจากการตัดสินในคู่นั้น

ประการที่สอง นักมวยทั้งสองฝ่ายจะต้องผ่านการชั่งน้ําหนักก่อนการแข่งขัน น้ําหนักของนักมวยแต่ละคนจะต้องอยู่ในพิกัดน้ําหนักที่สมาคมมวยฯ กําหนด มิฉะนั้นจะตัดสิทธิ์ในการแข่งขัน

ประการที่สาม นักมวยทั้งสองฝ่ายจะต้องสวมนวม สนับแข้ง และสนับศอกที่ได้มาตรฐานตามกติกา เพื่อป้องกันการบาดเจ็บ ห้ามใส่เครื่องประดับทุกชนิดขณะแข่งขัน

ประการที่สี่ การแข่งขัน 1 ยก มีระยะเวลา 3 นาที พักระหว่างยก 2 นาที แข่งขันทั้งหมด 5 ยก เว้นแต่มีการน็อกก่อนหมดยก กรรมการจะยุติการแข่งขันทันที

ประการสุดท้าย มีการห้ามใช้เทคนิคการต่อยที่โหดร้าย เช่น การใช้ศอก การกัด การเหวี่ยงคู่แข่งลงพื้น หรือการต่อยเมื่อคู่แข่งล้มลงแล้ว การฝ่าฝืนจะถูกปรับแพ้ทันที

สรุปแล้ว กฎกติกาในการแข่งขันมวยไทยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การแข่งขันเป็นไปอย่างยุติธรรม ปลอดภัย แสดงความเป็นนักสู้อย่างแท้จริง ทั้งยังรักษามาตรฐานและภูมิปัญญาของมวยไทยให้คงอยู่สืบไป

เป็นหน้าที่ของทุกคนที่เกี่ยวข้องกับวงการมวย ทั้งนักมวย ผู้จัดการแข่งขัน ผู้ตัดสิน และแฟนมวย ต้องร่วมมือกันปฏิบัติตามกฎกติกาอย่างเคร่งครัด เพื่อรักษาสถานะและศักดิ์ศรีของกีฬามวยไทยสืบไป